Svenska språkteknologitermgruppens rekommendationer

Rekommendationerna ändrades senast 2016-07-25
engelsk termsvensk termfinsk term
Chomsky's hierarchyChomskyhierarkinChomskyn hierarkia
GPSG, generalized phrase structure grammarGeneraliserad frasstrukturgrammatik, GPSGGPSG, yleistetty lausekerakennekielioppi
active chart parsingparsning med aktiv chartaktiivinen taulukkojäsennys
active edgeaktiv båge, aktiv kantaktiivinen kaari
acyclic graphacyklisk grafsyklitön verkko, syklitön graafi
adjectiveadjektivadjektiivi
affixaffixaffiksi
agendaagendajäljellä olevien tehtävien luettelo
agglutinating languageagglutinerande språkagglutinoiva kieli
alignmentlänkning, linjeringkohdistus
alphabetalfabetaakkosto (formaalin kielen)
ambiguitytvetydighet, mångtydighet, flertydighet, ambiguitet, dubbeltydighetmoniselitteisyys
annotationannoteringannotointi, varustaminen (kieliopillisilla) koodeilla
applicationtillämpning, applikationsovellus
assistedstöddavusteinen
attributeattributattribuutti, ominaisuus
attribute value pairattribut-värdeparattribuutti-arvo-pari
authorship attributionförfattarbestämningkirjoittajan tunnistaminen
automatonautomatautomaatti
backtrackingretursökningperuutus
bottom-up parsingnedifrånochupp-parsning, datadriven parsningkokoava jäsentäminen
bound morphemebundet morfemsidonnainen morfeemi
breadth-firstbredden-förstleveyssuuntainen
computer-assisted language learning, CALLdatorstödd språkinlärningtietokoneavusteinen kielen oppiminen
cartesian productkartesisk produktkarteesinen tulo
casekasussija
categorial grammarkategorialgrammatikkategoriakielioppi
categorykategorikategoria
chartcharttaulukko
chart parsingchartparsningtaulukkojäsennys
chunkordsekvenspätkä
chunk parsing, shallow parsingytparsningpätkäjäsennys
circumfixcirkumfixsirkumfiksi
clausesatslause
clitic particleenklitisk partikelliitepartikkeli
closed class, closed categorysluten klass, sluten kategoriumpiluokka
clusterklusterryväs
clusterningklustringryvästys, ryhmittely
collocationkollokation, samförekomstmyötäesiintymä, kollokaatio
competencekompetens, förmågakompetenssi
complementkomplement, fyllnadsledkomplementti
compositionkompositionyhdistäminen
compositionalitykomponerbarhet, kompositionalitetkompositionaalisuus
compound wordsammansättningyhdyssana
computational complexityberäkningskomplexitetlaskennallinen vaativuus, laskennallinen kompleksisuus
computational linguisticsdatalingvistik, datorlingvistiktietokonelingvistiikka
computerdatortietokone
concatenationkonkateneringperäkkäinasettelu, (konkatenaatio)
concordancekonkordanskonkordanssi
conjunctionkonjunktionkonjunktio, jonka avulla rinnastetaan taialistetaan lauseen osia toisiin osiin.
consonantkonsonantkonsonantti
contextsammanhang, kontextympäristö
context-free grammarkontextfri grammatikkontekstista riippumaton kielioppi, yhteydetön kielioppi, yhteydestä riippumaton kielioppi
context-sensitive grammarkontextkänslig grammatikyhteysherkkä kielioppi, (kontekstista riippuva kielioppi)
coordinationsamordningrinnastus, koordinaatio
corpuskorpuskorpus, aineisto
data structuredatastrukturtietorakenne
default valueförvalt värde, skönsvärde, defaultvärdeoletusarvo,
dependency grammardependensgrammatikdependenssikielioppi
depth-first (search or parsing)djupet först (sökning eller parsning)syvyyssuuntainen (haku tai jäsennys)
determinismdeterminismdeterminismi
deterministicdeterministiskdeterministinen
deterministic FSAändlig automat
determinization (of an automaton)göra deterministiskdeterminisointi (automaatin determinisointi)
dialoguedialogkeskustelu, dialogi
dictionarylexikon, ordlistasanakirja
digitsiffranumeromerkki
directed acyclic graph (DAG)riktad acyklisk grafsuunnattu syklitön verkko (DAG)
directed graphriktad grafsuunnattu verkko
disambiguationdisambigueringyksiselitteistäminen
discovery procedureupptäcktsprocedurkeksimismenetelmä
distanceavståndetäisyys
distributional semanticsdistributionell semantik
document classificationdokumentklassificeringdokumenttien luokittelu
dotted rulepunkterad regelpisteellä varustettu toisinkirjoitussääntö
dynamic programmingdynamisk programmeringdynaaminen optimointi
edgekant, bågekaari
elementelementalkio
empty set, void settom mängdtyhjä joukko
entrylexikoningångmerkintä, morfeemia tms. vastaava leksikkoon lisätty tieto.
null string, epsilontom sträng, epsilontyhjä merkkijono, epsilon
epsilon-transitionepsilonövergångepsilon-siirtymä
expert systemexpertsystemasiantuntijajärjestelmä
expression (in natural language)uttryckilmaus
expression (in a formal system)uttrycklauseke (formaalissa järjestelmässä)
final statefinaltillstånd, sluttillståndlopputila
finite-state automaton, finite-state machine, FSMändlig automatäärellinen automaatti
finite state transducer, FSTfinit transduktoräärellinen transduktori
formal languageformellt språkformaali kieli
free morphemefritt morfemvapaa morfeemi
functionalityfunktionalitetfunktionaalisuus
gendergenussuku
generalizationgeneraliseringgeneralisaatio
generationgenerationgenerointi, tuottaminen
grammar checkinggrammatikkontrollkieliopillisuuden tarkistaminen
grammatical wordformord, funktionsord, grammatiskt ordkieliopillinen sana
graphgrafverkko
headhuvudpääsana, pääkonstituentti
hidden Markov model, HMMdold MarkovmodellMarkovin piilomalli
hyperonymhyperonymhyperonyymi, yläkäsite
hypertexthypertexthyperteksti
hyphenationavstavningtavutus
hyponymhyponymhyponyymi, alakäsite
idiolectidiolektidiolekti
index termindextermindeksitermi
indexingindexeringindeksointi
inferenceinferensinferenssi, päättely
infixinfixinfiksi
inflectionböjningtaipuminen, taivutus
information extraction, IEinformationsextraktion, informationsutvinningtiedon eristäminen
information retrievalinformationssökningtiedonhaku
inheritancearvperiminen,
inputinmatningsyöte
interactiveinteraktivvuorovaikutteinen
intersectionskärningspunktleikkaus
intonationintonationintonaatio, sävelkulku
isolating languageanalytiskt språk, isolerande språkisoloiva kieli
iterationiterationtoisto
Kleene-plusKleene-plusKleenen plus
Kleene starKleene-stjärnaKleenen tähti
knowledgekunskaptietämys
language identifier, language detectorspråkdetektorkielentunnistin
language acquisitionspråkinlärningkielenoppiminen
language planning and maintenancespråkvårdkielenhuolto
language resourcespråkresurskielivarat
language technology, human language technologyspråkteknologikieliteknologia
latticegitterhila
left recursive rulevänsterrekursiv regelvasemmalle rekusriivinen sääntö
lemmalemmalemma
lexemelexemlekseemi, hakusana
lexiconlexikonleksikko, sanakirja
loan wordlånordlainasana
machine translation programmaskinöversättarekonekäännin, konekäännösohjelma
machine-aided translationdatorstödd översättningtietokoneavusteinen kielen kääntäminen
machine translation, MTmaskinöversättningkonekäännös, konekääntäminen
mapping, functionmappningkuvaus, funktio
mark-upuppmärkningmerkkaus
Markov modelMarkovmodellMarkovin malli
meaningbetydelsemerkitys
measuremåttmitta
metasymbolmetasymbolvälikesymboli
minimization (of an automaton)minimering (av en automat)minimointi (automaatin mimimointi)
modifymodifieramäärittää
morphophonememorfofonemmorfofoneemi
morphotacticsmorfotaxmorfotaksi
morphmorfmorfi
morphememorfemmorfeemi
morphophonemic representationmorfofonemisk representationmorfofoneeminen esitysmuoto
multilingualflerspråkigmonikielinen
mutual informationömsesidig informationkeskinäinen informaatio
named entitynamngiven entitetnimetty kohde
natural numbernaturligt talluonnollinen luku
neologismneologismuudissana
networknätverkverkko
node, vertexhörn, nodsolmu
non-deterministicicke-deterministiskepädeterministinen
nonterminal symbol, meta symbolicke-terminal symbolvälikesymboli
nounsubstantivsubstantiivi
numbernumerusluku
operatoroperatoroperaattori
optimization, programming(2)optimeringoptimointi
outlierutliggarepoikkeava havainto
outpututmatningtuloste
overgenerationövergenereringyligenerointi
paradigmparadigmmuotosarja, paradigma
parallel corpus, bitext, parallel textparallellkorpusparalleelikorpus, rinnakkaiskorpus
parserparserjäsennin
parsingparsningjäsentäminen
part of speechordklasssanaluokka
part of speech tagordklasstagg, ordklassetikettsanaluokkakoodi, sanaluokkaleima
part of speech taggingordklasstaggning, ordklassigenkänningsanaluokkajäsennys
pausepaustauko
phonemefonemfoneemi,
phrasefraslauseke
pitchtonhöjdäänenkorkeus
polysynthetic language, incorporating languagepolysyntetiskt språkpolysynteettinen kieli, inkorporoiva kieli
possessive suffixpossessivsuffixomistusliite, possessiivisuffiksi
postpositionpostpositionpostpositio
precisionprecisiontarkkuus
prefixförstavelse, prefixprefiksi, etuliite
prepositionprepositionprepositio
pushdown automatonbegränsad stackautomatpinoautomaatti
question answering systemfrågebesvarande systemkysymys–vastaus-järjestelmä
queuejono
recalltäckningsaanti
recognitionigenkänningtunnistaminen
recognizekänna igentunnistaa
recursiverekursivrekursiivinen
recursive transition networkrekursivt tillståndsnätverkrekursiivinen tilasiirtymäverkko
regular expressionreguljärt uttrycksäännöllinen lauseke
regular grammarreguljär grammatiksäännöllinen kielioppi
regular language, regular setreguljär mängd, reguljärt språksäännöllinen kieli, säännöllinen joukko
relationrelationrelaatio
representationrepresentationesitysmuoto
rewrite grammaromskrivningsgrammatiktoisinkirjoituskielioppi
rewrite ruleomskrivningsregeltoisinkirjoitussääntö
robustrobustrobusti, vakaa, (vankka?)
rounded vowelrundad vokalpyöreä vokaali
scriptskriptkomentosarja
search stemsökstamhakuvartalo
sensebetydelsealamerkitys
sentencemeningvirke
setmängdjoukko
source languagekällspråklähtökieli
spacemellanslagvälilyönti
spectrogramspektrogramspektrogrammi
spectrumspektrumspektri
speechtalpuhe
speech interfacetalgränssnittpuhekäyttöliittymä
speech recognitiontaligenkänningpuheentunnistus
speech synthesis, text-to-speechtalsyntespuhesynteesi
spelling checkingstavningskontrolloikeinkirjoituksen tarkistus
spelling correctionrättstavningoikeinkirjoituksen korjaus
spoken languagetalat språkpuhuttu kieli
start statestarttillståndalkutila
statetillståndtila
stem, truncated wordordstamtyvi
stemmingtrunkering, stemmingtypistäminen
stop wordstoppordhukkasana
stressbetoningpaino
stringsträngmerkkijono
subjectsubjektsubjekti
suffixsuffix, ändelsesuffiksi, pääte
summarysammanfattning, sammandragtiivistelmä
surface formytformpintamuoto
synonymsynonymsynonyymi
synset, synonym setsynonymmängdsynonyymiryhmä
syntactic parsersyntaktisk parserlauseenjäsennin, syntaktinen jäsennin
tagtaggtarra
tagtaggmerkki
target languagemålspråkkohdekieli
templatemallmalline, sapluuna
termtermtermi
terminal symbolslutsymbolpäätesymboli
terminologyterminologiterminologia
texttextteksti
tokenize, tokeniseordsegmenterasaneistaa
top-down parsinguppifrånochnedparsningprodusoiva jäsentäminen
transfer modeltransfermodell, transferarkitekturtransfer-malli
transitionövergångsiirtymä, tilasiirtymä
translationöversättningkääntäminen (kielen k.)
translation memoryöversättningsminnekäännösmuisti
translatoröversättarekääntäjä
two-level morphologytvånivåmorfologikaksitasomorfologia
two-level ruletvånivåregelkaksitasosääntö
unambiguousentydig, otvetydigyksiselitteinen
unificationunifieringunifikaatio, samaistus
unionunionyhdiste, unioni
unrestricted rewrite grammarobegränsad omskrivningsgrammatikrajoittamaton toisinkirjoituskielioppi
user interfaceanvändargränssnittkäyttöliittymä
verbverbverbi, teonsana
vertexnodsolmu
vocabularyvokabulärsanasto
voice interfaceröstgränssnittpuhekäyttöliittymä
vowelvokalvokaali
word derivationavledningsananjohto
word-form, word typeordformsananmuoto
WordNetordnätsanaverkko, wordnet
word senseordbetydelsesanan alamerkitys
word sense disambiguationordbetydelsedisambigueringsaneiden alamerkitysten yksiselitteistäminen
word tokenordförekomstsane, sananmuodon esiintymä
world knowledgeomvärldskunskaparkitietämys
written languageskrivet språkkirjoitettu kieli

Andra termresurser

Översättning av ACMs klassifikationsschema
Svenska datatermgruppen
KTH:s svensk-engelska ordbok

Medlemmar i svenska språkterminologitermgruppen

Lars Ahrenberg, Linköpings universitet
Rickard Domeij, Språkrådet
Viggo Kann, KTH
Henrik Nilsson, TNC
Joakim Nivre, Uppsala universitet
Jussi Karlgren, KTH och Gavagai
Ola Karlsson, Språkrådet

Kontaktperson: Viggo Kann viggo@kth.se